ماه پنجم زندگی فرزند دلبند شما
ماه چهارم

هفته هفدهم
دراین مقطع سنی، کودکتان ارتباط بیشتری با جهان اطرافش برقرار می کند. ارتباط با اشیائ اطراف، رفتار رایجی بین کودکان دراین سن است. تمایل کودک برای ارتباط با چهره های شناخته شده نسبت به چهره های غریبه بیشتراست.

هفته هجدهم
کودک به این توانایی رسیده است که بتواند بدون کمک دیگران بنشیند. البته اگر در این سن نتوانست بنشیند نگران نباشید، به زودی این توانایی را خواهد آورد. بالشی در کنار کودک قرار دهید تا به ان تکیه دهد و ماهیچه هایش را برای استقامت موقع نشستن تقویت کن

هفته نوزدهم
کودک بزرگتر شده و کمتر می خوابد. کودک در این سن تمایل کمتری نسبت به خواب در ساعات روزانه دارد 11 تا 14 ساعت خواب روزانه برای کودک در این سن کافی است.

هفته بیستم
کودکان تا قبل از یک سالگی توانایی یاد گیری چیزهای زیادی دارند و بهترین زمان یادگیری برای آنها موقع بازی است. در بازی های کوکانه، شما می توانید با حذف بعضی رفتارها و تأکید روی بعضی رفتارهای دیگر، جهان اطراف را به کودکتان معـرفی کنید. موقعیت های زیادی پیشروی شماست که می توانید از انها برای اموزش کودک استفاده کنی.